Privacy beleid

Privacyverklaring van MeegaLED, gevestigd aan Trompet 30, 6644AW Ewijk.

MeegaLED is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.meegaled.nl - Trompet 30, 6644AW Ewijk, Telefoon 06-44031837

W. van Meegdenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van MeegaLED
Hij is te bereiken via info (ad) meegaled (punt) nl of 06-44031837

DOEL van deze PRIVACY VERKLARING

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent, dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacy verklaring heeft als doel aan te geven hoe MeegaLED omgaat met persoonlijke en/of gevoelige gegevens. Dit geheel naar de richtlijnen zoals opgesteld door de Europese privacywetgeving.

Wijziging van ons privacybeleid

MeegaLED past haar privacybeleid en dus deze verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen. Advies is dan ook de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal MeegaLED er alles aan doen de klanten hierover goed te informeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MeegaLED verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of via contact via email.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info (ad) meegaled (punt) nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MeegaLED verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw bestelling uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om de bestelde goederen bij u af te kunnen (laten) leveren
- MeegaLED verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MeegaLED neemt GEEN, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MeegaLED bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > opgelegd door belastingdienst                        

Delen van persoonsgegevens met derden
MeegaLED verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MeegaLED gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat vaak bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MeegaLED en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info (ad) meegaled (punt) nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MeegaLED wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MeegaLED neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info (ad) meegaled (punt) nl.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
MeegaLED Vof
Trompet 30
6644AW Ewijk
info (ad) meegaled (punt) nl
06-44031837

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 februari 2019