Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van MeegaLED


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MeegaLED Vof zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden kunnen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MeegaLED Vof worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MeegaLED Vof ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MeegaLED Vof zijn vrijblijvend en MeegaLED Vof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MeegaLED Vof. MeegaLED Vof is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MeegaLED Vof dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken, binnen Nederland, franco huis, wanneer het factuurbedrag meer dan € 115,00, zegge: honderdenvijftien euro bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.

3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling (via iDEAL betaalverzoek of eigen overschrijving) of contante betaling bij afhalen. In verband met de huidige corona periode is afhalen beperkt en alleen op afspraak. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van MeegaLED Vof.

3.3 Betaling kan, indien overeengekomen, geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaats vindt na aanmaning door MeegaLED Vof bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd.
Indien MeegaLED Vof haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 47.25, alles exclusief omzetbelasting, onverminderd de bevoegdheid van MeegaLED Vof om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MeegaLED Vof gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MeegaLED Vof.

3.7 De prijzen welke bij de artikelen staan vermeld zijn, tenzij anders omschreven, de prijzen per stuk.

Artikel 4. Levering

4.1 De door MeegaLED Vof opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan MeegaLED Vof verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MeegaLED Vof geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 MeegaLED Vof garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden voor de duur van 12 maanden na aankoop.
Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds

7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MeegaLED Vof daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email en gemotiveerd kennis te geven.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MeegaLED Vof de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4 Indien u, als consument, een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan MeegaLED Vof te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd met de (geopende) originele verpakking van het product, het geleverde product op generlei wijze is gebruikt of in gebruik is genomen anders dan nodig om het product te bekijken of te proberen, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw, als consument, rekening komen.

7.5 Het vermelde in artikel 7.4 geldt niet voor volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn - zoals bijvoorbeeld een op maat gemaakte LEDgaragerail.

7.6 Alle op deze website of in andere advertenties vermelde artikelen van MeegaLED, dienen, ter voorkoming van schade, door vakbekwame installateurs geïnstalleerd, verwijderd, vervangen of gemonteerd te worden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MeegaLED Vof, dan wel tussen MeegaLED Vof en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MeegaLED Vof, is MeegaLED Vof niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MeegaLED Vof.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MeegaLED Vof ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MeegaLED Vof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MeegaLED Vof kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan MeegaLED Vof schriftelijk opgave doet van een adres, is MeegaLED Vof gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MeegaLED Vof schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door MeegaLED Vof gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MeegaLED Vof deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met MeegaLED Vof in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MeegaLED Vof vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 MeegaLED Vof is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 MeegaLED Vof zet zich in om de website zo up to date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product incidenteel niet meer, of slecht, leverbaar is. In dit geval neemt MeegaLED Vof zo spoedig mogelijk contact met u op.

10.6 De foto's of plaatjes bij de artikelen en de teksten op deze foto's of plaatjes zijn alleen ter illustratie. Ook kunnen de maten, vermeld in de advertentie teksten, enigszins van de werkelijkheid afwijken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.